JCS › Elders

ELDERS

Cílem JCS je naplnit svou misi – tvořit hodnotu pro zákazníky a majitele. Zároveň chceme, aby nás práce naplňovala. Tříčlenný nebo dokonce víceúrovňový management, kde se ztrácí agilita, toto naplnit nemůže. Proto máme v JCS Radu starších. Je to poradní orgán CEO a řeší základní a klíčová témata, která ovlivňují celé JCS i každého člena týmu JCS.

Záměrem je zahrnout a zapojit do rozhodování ty, kteří mají v JCS největší důvěru ostatních. Radu starších tvoří CEO, jako zástupce vlastníka, a dalších 6 členů.

KOMPETENCE A ZODPOVĚDNOSTI ČLENŮ

mají na paměti misi a vizi JCS a jsou jejich nositeli,
stanovují strategické cíle JCS pro daný rok a rozhodují v souladu se strategií,
řeší krize v projektech, pomáhají při řešení celofiremních problémů a jsou poslední instancí
řešení konfliktů v JCS,
jsou poradním sborem CEO, diskutují, hledají řešení, atd.

Cílem Rady starších je témata:

identifikovat (ta, která jsou pro JCS důležitá),
přijímat (kdokoliv může Radě starších předložit téma k projednání),
prioritizovat (v kontextu ostatních témat, projektů, cílů).

Cílem však není jejich samotné řešení, ale předání kompetentní osobě nebo týmu.

Klíčovou schopností člena Rady starších je problém pochopit včetně jeho možných dopadů na celé JCS, na témata nahlížet s přesahem a především vidět nad rámec jednotlivých týmů. (Není tedy třeba, aby v radě starších byl zástupce každého jednotlivého týmu v JCS.)

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY

se konají každé dva týdny,
jsou veřejné a streamované v Teamsech (z důvodu případného většího počtu účastníků),
ve výjimečných případech projednávání citlivého tématu mohou být posluchači požádáni o opuštění streamované schůzky,
kdokoli z JCS může předstoupit před Radu starších se svým tématem (je vhodné zaslat téma k projednání předem některému ze členů Rady starších pro zahrnutí do přípravy),
Rada starších má privátní kanál @team-jcs-elders-private. Po zvolení nových členů se tento kanál archivuje a je vytvořen nový.

VOLBA DO RADY STARŠÍCH

Probíhá každých 6 měsíců a vždy je vyměněna třetina členů, kteří působí v radě nejdéle.

KANDIDÁTI

Každý v JCS může navrhnout své kolegy (libovolný počet) či sebe samotného jako kandidáta do volby členů Rady starších. Návrh je podán vyplněním rozeslaného dotazníku. Návrhy budou následně zpracovány a zveřejněn list kandidátů s počtem nominací. Do volby postoupí 6 nejlépe umístěných kandidátů – poté, co svoji nominaci odsouhlasí.

VOLBY

Každý z JCS může podpořit libovolný počet kandidátů. V případě hlasování pro vícero kandidátů je třeba zvolit pořadí od nejvíce preferovaného.

3

VÁHA HLASU

Vahami, které určují sílu hlasu, je délka trvání pracovního poměru v JCS. Vyšší váha je přiřazena hlasům těch, kteří tým JCS tvoří delší dobu. Tito lidé mají předpoklad, že lépe dokáží posoudit vhodnost kandidáta do Rady starších díky jejich znalosti JCS – historie a kolegů. Naopak hlas těch, kteří nastoupili v nedávné době a stihli poznat pouze užší okruh kolegů, má váhu nižší.

Konkrétně – délka trvání pracovního poměru a váha hlasu:
5 let a více – 5x
1 až 5 let – 3x
nově příchozí – 1x

3

SČÍTÁNÍ HLASŮ

Hlasy jsou sčítány dle metody S.T.V. (Single Transferable Vote).
Více o mětodě zde

Hlasování je provedeno vyplněním rozeslaného dotazníku.

3

ZRUŠENÍ VOLEB

Volba je zrušena, pokud nejsou žádní kandidáti, kteří akceptovali nominaci. V takovém případě se další volba koná po 3 měsících.